CONDICIÓNS XERAIS DE USO:

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular deste “sitio web corporativo” é Quadralia S.L., con domicilio en Rúa Tranvía, nº 1 – 1º- C, 36400, O Porriño, Pontevedra, con número de C.I.F: B-27742337, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra no tomo 3630, libro 3630, folio 170, folla PO-49619, inscrición 1ª. Correo electrónico de contacto info[cambiar por arroba]quadralia.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Na súa calidade de USUARIO do sitio web www.trazamare.com , QUADRALIA, S.L. informalle da súa política de protección de datos de carácter persoal para que libre e voluntariamente poida decidir facilitar a QUADRALIA, S.L. os datos persoais que lle podamos requerir para acceder aos distintos servizos y contidos ofrecidos no noso Portal Web. Os datos de carácter persoal so se recollerán para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades para as que se obtiveran. Conforme ao disposto na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) informámoslle:

 1. Identificación de los Administradores de la Web: QUADRALIA, S.L., con domicilio en C/Tranvía, 1 – 1º – O Porriño – 36400 – Pontevedra, con número de C.I.F: B27742337 e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra en el tomo 3630, libro 3630, folio 170, hoja PO-49619, inscripción 1ª. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de los siguientes medios:
  1. Correo electrónico: info[cambiar por arroba]quadralia.com
  2. Teléfono: +34.986134376
 2. A información obtida dos USUARIOS que visitan e interactúan co sitio web será rexistrada nun ficheiro automatizado propiedade de QUADRALIA, S.L. e inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
 3. Das visitas recibidas na nosa páxina Web, o noso servidor recoñece automáticamente: a dirección IP, data e hora de entrada e saída da web e os ficheiros descargados.
 4. A información que arquivamos redúcese a aqueles datos que o remitente nos proporciona voluntariamente a través dos formularios da Intranet (so acceso clientes) estabrecidos a tal efecto, así como a aqueles que poidan desprenderse da súa visita á web.
 5. A información rexistrada úsase coa finalidadw de realizar unha óptima xestión comercial para cos nosos clientes, así como a exprotación estadística dos usos e zonas máis visitadas da Web.
 6. A cumprimentación dos formularios (zona Intranet para clientes), envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos no sitio web, implican o consentemento expreso do USUARIO ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de QUADRALIA, S.L., coas finalidades expresadas no punto anterior.
 7. Se non quere recibir máis correos electrónicos de QUADRALIA, S.L., por favor fáganolo saber a través de calqueira das vías descritas no punto primeiro. Os USUARIOS poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos en:
  1. C/Tranvía, 1 – 1º – O Porriño – 36400 – Pontevedra
 8. QUADRALIA, S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección de datos legalmente requeridos e instalou todos os medios e medidas ao obxecto de evitar a sua perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado. Non obstante, o USUARIO debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables. Consecuentemente, QUADRALIA, S.L. non garantiza que terceiros non autorizados, actuando ilexítimamente, non poidan ter coñecemento da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os USUARIOS fagan da Web, en cuxo caso QUADRALIA, S.L. non se fai responsable.

USUARIOS: O acceso e/ou uso do presente sitio web corporativo de “Quadralia S.L.” atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O presente sitio web corporativo proporciona o acceso a información (en diante, “os contidos”) en Internet pertencente a “Quadralia S.L.” aos que o USUARIO pode ter acceso.
O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL.
O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que “Quadralia S.L.” ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de “Quadralia S.L.”, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: “Quadralia S.L.” por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web corporativo, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), titularidade de “Quadralia S.L.” ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de “Quadralia S.L.”. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de “Quadralia S.L.”. Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de “Quadralia S.L.”.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: “Quadralia S.L.” non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: “Quadralia S.L.” resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.

EMPREGO DE COOKIES: “Quadralia S.L.” poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por “Quadralia S.L.”, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

LIGAZÓNS: No caso de que no sitio web corporativo dispuxésense ligazóns ou hipervínculos hacía outros sitios de Internet, “Quadralia S.L.” non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos.
En ningún caso “Quadralia S.L.” asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.
Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN: “Quadralia S.L.” resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES: “Quadralia S.L.” perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: “Quadralia S.L.” poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre “Quadralia S.L.” e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade do Porriño – Pontevedra.